Novetats metodològiques de la Central de Resultats 2014

1 des.

Josep Maria ArgimonJosep Maria Argimon, Director AQuAS

Els informes de la Central de Resultats consoliden unes dades i unes anàlisis basades en: atenció centrada en el pacient, adequació, seguretat clínica, eficiència, sostenibilitat econòmica i docència. Aquest és, doncs, un pòsit de coneixement que cal afinar cada any comptant amb l’experiència i la innovació. Pel que fa a l’edició de la Central de Resultats 2014 (amb dades 2013) es destaquen les següents novetats metodològiques:

  1. Novetats de l’informe d’atenció primària. La novetat tècnica més destacada per a l’atenció primària és que per primer cop les dades de la Central de Resultats s’alimenten del CMBD-AP, la qual cosa obre un nou ventall de possibilitats per a les futures explotacions. També és novetat haver incorporat a aquest informe la segmentació en base a Clinical Risk Group diferenciada per a la població asignada a cadascun dels 369 equips d’atenció primària de la xarxa pública.
  2. Monogràfic de la diabetis. Des que l’any 1993 es va iniciar el programa de millora contínua de la qualitat assistencial a partir dels indicadors del “Grup d’estudi de la diabetis a l’atenció primària” (GEDAPS) que s’ha observat una progressiva millora de l’atenció a la diabetis, tant dels indicadors de procés com de resultat. Per aquest motiu, aquest any s’ha cregut oportú encarregar un informe monogràfic al “Grup de Recerca Epidemiològica en Diabetis des de l’Atenció Primària – IDIAP J. Gol”, amb l’objectiu de confirmar que l’estratègia de potenciar la competència dels equips d’atenció primària en aquest procés clínic és la més apropiada.
  3. Índex sintètic d’adequació de l’activitat hospitalària. L’ús apropiat dels hospitals, el recurs més costós de tots els sistemes sanitaris, és la clau de volta per a la sostenibilitat general del sector salut. Després d’un parell d’anys de proves internes, ara es presenta un monogràfic sobre aquest nou indicador sintètic, compost de 10 indicadors específics, que són el reflex de: a) hospitalitzacions potencialment evitables per a 5 patologies cròniques, b) ús apropiat de les urgències hospitalàries, c) consum exagerat d’estades hospitalàries en fractures de fèmur i ictus, i d) sobreactuació quirúrgica (taxa de cesàries). Els resultats de l’índex sintètic d’adequació es mostren tant per als hospitals com per a cada àmbit territorial.
  4. Mortalitat a 30 dies de l’alta hospitalària. La manera tradicional de mesurar la mortalitat hospitalària és la que emana del CMBD-AH, quan la circumstància d’alta enregistra “defunció”. És evident, de totes totes, que aquesta és una font molt limitada per a l’anàlisi de la mortalitat, donat que, després d’un ingrés hospitalari per certes patologies severes, les persones poden morir en un sociosanitari, a domicili o en un altre ingrés hospitalari diferent del primer. Motivades per aquesta limitació de l’indicador tradicional de mortalitat, diverses agències, entre les que destaca Medicare a EUA i Dr Foster Intelligence al Regne Unit, han promogut l’encreuament de bases de dades per detectar la mortalitat a 30 dies de l’alta, al marge del lloc del decés. Seguint aquesta mateixa estel·la, aquesta edició de la Central de Resultats, després d’haver creuat, des de MSIQ del CatSalut, el CMBD amb el registre central d’assegurats, ofereix la novetat de la mortalitat hospitalària a 30 dies de l’alta, degudament ajustada per edat, sexe i morbiditat, per a un grup de malalties seleccionades, però també, de manera específica, per a 5 patologies.
  5. Nous indicadors específics per a 3 processos clínics: codi infart, codi ictus i fractures de fèmur. De les fonts de dades pròpies dels codis infart i ictus i del registre d’artroplàsties (RACat), aquest any la Central de Resultats incorpora dades d’eficàcia dels circuits (temps transcorregut fins a la intervenció clínica efectiva: angioplàstia, fibrinolisi o intervenció quirúrgica).
  6. Mapa de tendències de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’informe d’hospitals integra, aquest any, el mapa de tendències en tecnologies de la informació i la comunicació de TICSalut. A destacar l’indicador compost eHealth Benchmarking IC-EU27, que situa els hospitals catalans en un nivell alt de desplegament d’aquestes tecnologies i, específicament, de la història clínica electrònica.
  7. Novetats a l’informe de l’àmbit sociosanitari. Aquest segon informe de l’àmbit sociosanitari és més dinàmic i funcional que el primer, en el sentit que ja no només es donen dades del funcionament i de la sostenibilitat dels proveïdors, sinó que a més s’han obert línies d’anàlisi que tenen sentit per a grups ben definits de pacients: final de vida, demències i malalties neurològiques amb discapacitat. L’informe també conté un apartat per a la gent gran amb malalties cròniques, que aporta una novetat metodòlogica significativa degut a que combina les estades hospitalàries i sociosanitàries en els pacients amb fractura de fèmur i amb ictus.

Agraïments. L’exercici de transparència de la Central de Resultats emana d’una decisió política del Departament de Salut, però per fer-ho possible ha calgut el treball i l’enginy innovador dels professionals que treballen en els diferents sistemes d’informació del propi Departament, del CatSalut i de l’Observatori de Salut d’AQuAS. També s’ha comptat amb els experts dels plans directors en els informes específics. A tots ells els envio el meu agraïment i el desig de no afluixar en l’empenta imprescindible per consolidar l’experiència, al mateix temps que continuar afinant en les propostes d’anàlisis.